Naša webová stránka www.pressburgbajgel.sk obsahuje všetky údaje a informácie, ktoré sú potrebné pre dodržiavanie právnych predpisov ohľadom ochrany osobných údajov. 

Pri našej činnosti nám poskytujete osobné údaje, ktoré my ďalej uchovávame a spracúvame. V tejto časti nájdete všetky dôležité informácie o tom, akým spôsobom nakladáme s vašimi údajmi, čo všetko s nimi robíme, komu ich sprístupňujeme a ako dlho s nimi nakladáme. Dozviete sa tiež o právach, ktoré máte v súvislosti so spracúvaním údajov. Všetky činnosti a k nim primerané opatrenia robíme v súlade s európskou a národnou legislatívou. 

O vaše osobné údaje sa nemusíte báť, u nás sú vždy v bezpečí a neposkytujeme ich ďalším spoločnostiam za účelom vykonávania marketingu. 

Kto sme 

Ako prevádzkovateľ vystupuje pri spracúvaní osobných údajov naša spoločnosť: 

Obchodné meno: Pressburg bajgel s.r.o. 

Sídlo: Lazaretská 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 

IČO: 53 779 908 

Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, 

vložka č. 152843/B 

Zastúpená: Lenka Šefčáková, konateľka

e-mailový kontakt: info@pressburgbajgel.sk

telefonický kontakt: +421903764855

Právne predpisy, ktoré upravujú náš vzťah pri spracúvaní osobných údajov sú najmä: 

z nich sa môžete, v prípade, že vás problematika zaujíma, dozvedieť viac o vašich právach a našich povinnostiach. 

Aké údaje od vás získavame

Získavame od vás rôzne údaje na rôzne účely. Pri každej činnosti sa zbierajú iné údaje a inak sa s nimi nakladá. 

1) Údaje potrebné pre objednávku tovaru  

Preto, aby ste mohli objednať naše produkty a my sme dokázali splniť podmienky zmluvy (doručiť a predať  vám tovar) nám poskytujete údaje nevyhnutné pre doručenie tovaru a komunikáciu s vami, týmito údajmi sú: 

Meno, priezvisko, telefónny kontakt, e-mailová adresa. Sú nevyhnutné na to, aby sme vám mohli dodať naše pekárenské produkty a vybaviť vašu prípadnú reklamáciu. 

Na našej webovej stránke neprebieha priama práca s vašimi financiami. 

Následky neposkytnutia OU: V prípade ich neposkytnutia nie sme schopní s vami uzavrieť zmluvný vzťah a ani vám dodávať naše produkty – pekárenské výrobky. 

2) Údaje zo sociálnych sietí Facebook a Instagram 

Sociálne siete Instagram a Facebook využívame na prezentáciu našich produktov. Tiež ich využívame na komunikáciu s vami, našimi zákazníkmi. Na tento účel využívame nasledovné údaje: Meno a priezvisko/prezývka užívateľa sociálnej siete, údaje zobrazené na profile, verejné údaje. Údaje sa nezbierajú mimo sociálnu sieť. 

Následky neposkytnutia OU: údaje nezbierame, ale bez ich spracúvania nevieme propagovať naše výrobky na týchto sociálnych sieťach ani komunikovať s vami cez tieto sociálne siete. 

3) Údaje získané pri využívaní našich služieb – online identifikátory 

Návštevou a prehliadaním našich stránok získavame údaje za účelom zapamätania voľby jazyka na webovej stránke. 

Následky neposkytnutia OU: Nemožnosť  zapamätať si voľbu jazyka na stránke, eventuálne možnosť obmedzenia používania stránky. 

4) Údaje získané od recenzentov

Pri návštevách našej webovej stránky máte možnosť zapojiť sa do diskusie pridaním príspevku na našu stránku. Na tento účel nám poskytujete vaše meno, priezvisko a/alebo prezývka a váš názor k danému produktu. Tento môžete ohodnotiť podľa vašej osobnej skúsenosti s našimi výrobkami.  

Následky neposkytnutia OU: Nemožnosť zapojiť sa do diskusie a hodnotenia produktov na našej webovej stránke. 

5) Údaje v účtovnej agende 

Ak nakúpite ako náš zákazník, vystavujeme vám blok alebo faktúru. Tiež musíme zúčtovať transakciu v systéme účtovná agenda. V tomto štandardne zbierame len údaje právnických osôb, nakoľko fyzickým osobám nevystavujeme faktúry ale vydávame bloky. 

Následky neposkytnutia údajov: Nemožnosť vykonať účtovné operácie, ktoré sú dané zákonom. Nemožnosť plniť zmluvný vzťah so zákazníkom. 

6) Údaje v registratúre 

Na plnenie našej zákonnej povinnosti vedieme registratúru. V nej zbierame nasledovné údaje: Titul, meno a priezvisko/názov, kontaktná adresa, telefón, e-mail; + IČO, IČ DPH, DIČ ak sa jedná o fyzickú osobu – podnikateľa; Obchodné meno, IČO, adresa, meno a priezvisko kontaktnej osoby ak ide o spoločnosť. 

Následky neposkytnutia osobných údajov: nemožnosť plnenia zákonnej povinnosti vedenia registratúry, nemožnosť viesť evidenciu došlej a odoslanej pošty. 

7) Údaje ku zmluvným partnerom 

Ku našej práci využívame zmluvných partnerov. Týchto evidujeme s údajmi, ktoré potrebujeme k našej podnikateľskej činnosti. Zbierame nasledovné údaje:

Následky neposkytnutia osobných údajov: nemožnosť spolupráce a komunikácie so zmluvnými partnermi.  

Účely použitia osobných údajov – na čo vaše údaje používame

1) Predaj tovaru 

Predajom našich produktov – pekárenských výrobkov napĺňame poslanie našej spoločnosti a zároveň s vami uzatvárame zmluvu. Pri vystavovaní objednávky nám poskytnete údaje, ktoré my použijeme v procese spracovania a vybavovania objednávky, t. j. plnenia zmluvy – doručenia tovaru, reklamácie, iných súvisiacich služieb. Tieto údaje tiež používame na účtovné a fakturačné účely. 

2) Marketing 

Na marketingové účely používame sociálne siete Facebook a Instagram. Nezasielame žiadne newslettre, ani nerobíme iný marketing. Na Facebooku a Instagrame propagujeme naše výrobky a tiež s vami komunikujeme. 

3) Zlepšovanie našich služieb 

Pri návšteve našej stránky využívame cookies. Tieto nám pomáhajú zabezpečovať správne funkcie našej stránky za účelom zapamätania voľby jazyka na webovej stránke. 

Čo sú to COOKIES? 

Cookie (anglicky koláčik, oblátka, sušienka) je v protokole HTTP malé množstvo stavových dát, ktoré WWW server posiela webovému prehliadaču počas prehliadania webovej stránky daného webového sídla, ak toto používa cookies. Ak sú cookies v prehliadači povolené, uložia sa na počítači používateľa, zvyčajne ako krátky textový súbor na zvolené miesto. Pri každej ďalšej požiadavke na stránku z toho istého webového sídla potom prehliadač tieto dáta posiela späť serveru, v prípade dočasných cookies len po dobu trvania aktuálnej návštevy (session), v prípade permanentných aj pri každej ďalšej návšteve. Cookies zvyčajne slúžia na rozlišovanie jednotlivých užívateľov, ukladajú sa do nich používateľské predvoľby a pod.

4) Komunikácia s vami

Pri našej komunikácii s vami využívame údaje, ktoré ste nám poskytli. Deje sa tak v procese vybavovania objednávok, pri odpovedaní na vaše podnety a otázky, pri zmene vašich údajov, prípadne pri vybavovaní reklamácie. 

Vaše údaje používame na komunikáciu s vami a na kontaktovanie vás, či už prostredníctvom                              emailu alebo telefonicky, alebo v prípade, ak ste fanúšikom našej facebookovej alebo instagramovej stránky, tak aj prostredníctvom nášho facebookového a instagramového profilu/stránky. 

5) Zverejňovanie recenzií 

Keďže je vždy prínosom, aby sa o našej spoločnosti hovorilo najmä v dobrom, je tu možnosť uverejniť recenziu na našej webovej stránke. V prípade, ak nám dáte na to súhlas, zverejníme recenziu na našej stránke a zároveň vedieme evidenciu recenzií. 

6) Plnenie našich povinností 

Z povahy našej prevádzky si musíme plniť množstvo povinností, týmito sú najmä účtovné, daňové, právne, plnenie povinností voči štátnym orgánom, súdom a iným inštitúciám. Rovnako si musíme plniť našej povinnosti vyplývajúce z predpisov o archívoch a registratúre. 

7) Vedenie registratúry 

Ako každý podnikateľský subjekt sme povinní viesť registratúrne záznamy. 

8) Zabezpečovanie potrieb našej spoločnosti ako prevádzkovateľa 

Na to, aby sme mohli nakupovať tovary alebo služby, zabezpečovať naše potreby pre vedenie spoločnosti, potrebujeme komunikovať s našimi zmluvnými partnermi a tiež viesť o nich evidenciu kontaktov. 

Právny základ spracúvania osobných údajov 

V súlade s Nariadením a Zákonom sme povinní informovať vás o právnom základe spracúvania osobných údajov, ktoré ste nám poskytli. Právny základ znamená, na čom je založené spracúvanie osobných údajov, o aký legitímny dôvod opierame to, aby sme mohli s vašimi údajmi narábať. Týmito sú: 

1) Plnenie zmluvy 

Plnenie zmluvy znamená, že spracúvanie osobných údajov je nevyhnutné na naplnenie zmluvnej povinnosti alebo uplatňovanie práva zo zmluvy. Na základe tohto právneho základu s vami komunikujeme, vybavujeme objednávku, dodávame vám produkty. A to aj na sociálnych sieťach Facebook a Instagram, kde je časť vybavovania objednávok, ak si cez tieto siete objednáte, tiež plnením zmluvy. Tento právny základ používame aj pri vzťahu s našimi zmluvnými partnermi. 

2) Plnenie našich zákonných povinností 

Ako právny subjekt máme veľké množstvo rôznych povinností, najmä daňových a účtovných. Tiež v niektorých prípadoch, kedy tak hovorí zákon, musíme sprístupniť naše dokumenty štátnym a kontrolným orgánom pri výkone ich dozoru nad nami. Naša zákonná povinnosť sa vzťahuje k poskytovaniu našich služieb a na vedenie registratúry našou spoločnosťou. 

3) Náš oprávnený záujem 

V prípade, ak sú vaše a naše práva a záujmy vyvážené a spracovanie osobných údajov je vo vašom záujme, nemusíme využiť ako právny základ váš súhlas ale náš oprávnený záujem. Náš oprávnený záujem využívame najmä 

Komu poskytujeme vaše údaje 

Vaše údaje poskytujeme len v súlade so zabezpečením našej činnosti a aktivít. Nikdy ich neposkytujeme iným spoločnostiam, ktoré sa venujú tele-marketingu takže sa nemôžu dostať subjektom, ktoré by ich mohli zneužiť alebo ktoré by vás mohli obťažovať. 

1) Poskytnutie údajov na základe vašej žiadosti, zverejnenie údajov na základe vašej žiadosti a súhlasu 

Vaše údaje sprístupníme alebo zverejníme len vtedy, ak nás o to požiadate. Osobné údaje zverejňujeme na webovej stránke výlučne pri recenzentoch.

2) Poskytovanie údajov našim spolupracujúcim spoločnostiam 

Pri zabezpečení našich aktivít potrebujeme spolupracovať s viacerými subjektami, ktorým tiež sprístupňujeme niektoré údaje. Kategórie príjemcov, ktorým poskytujeme vaše údaje sú: 

  1. Poskytovatelia technologických riešení, aplikácií, systémov alebo online služieb (Facebook, Instagram) 
  2. Poskytovatelia účtovných služieb 
  3. Hostingová spoločnosť 

3) Poskytovanie údajov na základe zákona 

Vaše údaje môžeme poskytnúť tiež vtedy, ak tak vyžaduje zákon alebo príslušný štátny orgán. Tejto povinnosti sa nemožno vyhnúť a aj v prípade, ak by ste nám adresovali váš nesúhlas s takýmto poskytnutím, bude nesúhlas neúčinný. 

4) Poskytovanie údajov na uplatňovanie svojich nárokov 

V prípade, ak si musíme obhajovať alebo uplatňovať naše nároky, môžu byť v takýchto konaniach sprístupnené osobné údaje, ktoré ste nám poskytli. 

Informácia o prenose osobných údajov do tretích krajín 

Treťou krajinou sa rozumie krajina mimo Európskej únie, teda krajina, ktorá nie je legislatívne pokrytá Nariadením alebo Zákonom. Do takýchto tretích krajín možno osobné údaje prenášať len za sprísnených podmienok. My ako prevádzkovateľ nevykonávame aktívny prenos vašich osobných údajov do takýchto krajín. Využívame, resp. budeme využívať však niektoré služby, kde je takýto prenos zahrnutý. Týmito službami sú: 

Facebook a Instagram 

Tieto služby využívajú prenos dát do tretích krajín mimo EÚ, do Spojených štátov amerických. Avšak, takýto prenos je chránený rovnako, nie síce národnou legislatívou a legislatívou EÚ ale podmienkami US – EU Privacy Shield. Takýmto spôsobom poskytujú primeranú úroveň ochrany pre osobné údaje, ktoré ste nám poskytli alebo ktoré sme o vás získali. 

Doba, po ktorú uchovávame vaše osobné údaje 

Údaje potrebné pre vybavenie objednávky 

Údaje z objednávky uchovávame po dobu, po ktorú nám to ukladajú osobitné predpisy, zvyčajne je táto doba 10 rokov. Osobné údaje sa uchovávajú v súlade so zákonom č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach. 

Údaje zo sociálnych sietí Facebook a Instagram 

Tieto údaje sa nachádzajú len priamo na danej sociálnej sieti, my ich neuchovávame mimo túto sieť.  

Údaje získané pri využívaní našich služieb – online identifikátory 

Po 2 hodinách od uskutočnenia návštevy stránky sa tieto funkčné cookies automaticky zmažú; inak podľa nastavenia prehliadača užívateľa - dotknutej osoby. 

Údaje získané od recenzentov

Tieto údaje sú zverejnené na našej stránke do ich zmazania na základe žiadosti recenzenta. Túto môže adresovať na adresu: info@pressburgbajgel.sk.  

Údaje z účtovnej agendy 

Údaje sú uložené v súlade s registratúrnym plánom spoločnosti; údaje sa vymažú do 6 mesiacov od ukončenia roku uloženia podľa registratúrneho plánu. 

Údaje z registratúry

Údaje sú uložené v súlade s registratúrnym plánom spoločnosti; údaje sa vymažú do 6 mesiacov od ukončenia roku uloženia podľa registratúrneho plánu. 

  1. Údaje o zmluvných partneroch 

Údaje sa zmažú do 6 mesiacov po uplynutí desiateho roku skončenia spracúvania OU na tento účel. 

Práva, ktoré máte voči nám 

Nové Nariadenie a Zákon vám dávajú viaceré práva, ktoré si môžete voči nám kedykoľvek slobodne uplatniť. Týchto práv je viacero, a aj keď vás nechceme nudiť, musíme vám predstaviť všetky: 

1) Právo na prístup k údajom (článok 15 Nariadenia GDPR)

Máte právo právo získať od nás potvrdenie o tom, či sa spracúvajú vaše osobné údaje, máte právo získať prístup k týmto údajom a právo na poskytnutie informácií o spracúvaní osobných údajov uvedených v článku 15 Nariadenia GDPR. 

2) Právo na opravu (článok 16 Nariadenia GDPR)

Máte právo, aby sme bez zbytočného odkladu opravili vaše nesprávne osobné údaje. Máte rovnako právo so zreteľom na účely spracúvania, aby boli vaše osobné údaje doplnené. 

3) Právo na vymazanie (právo „na zabudnutie“, článok 17 Nariadenia GDPR)

Máte právo dosiahnuť u nás, aby sa bez zbytočného odkladu vymazali osobné údaje, ktoré sa vás týkajú. Dôvody výmazu sú uvedené v článku 17 Nariadenia GDPR. 

4) Právo na obmedzenie spracúvania (článok 18 Nariadenia GDPR)

Máte právo z dôvodov uvedených v článku 18 Nariadenia GDPR, aby sme obmedzili spracúvanie vašich osobných údajov. 

Keď ste dosiahli obmedzenie spracúvania podľa tohto odseku, naša spoločnosť vás informuje pred tým, ako bude obmedzenie spracúvania zrušené. 

5) Právo na prenosnosť údajov (článok 20 Nariadenia GDPR)

Máte právo získať osobné údaje, ktoré sa vás týkajú a ktoré ste nám ako prevádzkovateľovi poskytli, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a máte právo preniesť tieto údaje ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby sme vám bránili a to v prípade, ak sa spracúvanie zakladá na vašom súhlase a zároveň sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami. 

6) Právo namietať (článok 21 Nariadenia GDPR)

Máte právo namietať z dôvodov týkajúcich sa vašej konkrétnej situácie proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, ak: 

Máte právo namietať aj proti profilovaniu založenému na týchto ustanoveniach. 

Ak sa osobné údaje spracúvajú na účely priameho marketingu, máte právo kedykoľvek namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa vás týka, na účely takéhoto marketingu, vrátane profilovania v dosahu, a akom súvisí s týmto marketingom. 

7) Automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania (článok 22 Nariadenia GDPR)

Máte právo na to, aby sa na vás nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa vás týkajú alebo vás podobne významne ovplyvňujú. 

8) Právo podať sťažnosť dozornému orgánu 

Máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 4826/12, 820 07 Bratislava.  

9) Právo odvolať súhlas 

Máte právo kedykoľvek odvolať poskytnutý súhlas. Odvolanie súhlasu musí byť rovnako jednoduché ako jeho poskytnutie. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Postup uplatnenia vašich práv 

Vaše žiadosti môžete adresovať písomne na adresu: Lazaretská 36, Bratislava – mestská časť Staré Mesto 811 09 alebo e-mailom na e-mailovú adresu: info@pressburgbajgel.sk. Do vašej žiadosti je potrebné uviesť vaše meno, priezvisko, adresu na doručenie, e-mailovú adresu, príp. adresu trvalého bydliska. Pri vybavovaní vašej žiadosti nesmieme sprístupniť informácie neoprávnenej osobe a preto potrebujeme informácie na overenie vašej totožnosti. 

V prípade, ak si uplatníte niektoré z vyššie uvedených práv, budeme sa bezodkladne zaoberať vašou žiadosťou. Termín na vybavenie žiadosti je 30 dní od jej doručenia, po uplynutí ktorej vás o vybavení vašej žiadosti budeme informovať. V odôvodnených prípadoch môže byť vaša žiadosť vybavená v lehote 60 dní, o čom vás budeme bezodkladne informovať. 

Podávanie sťažností 

Máte právo podať na nás sťažnosť vždy, keď sa domnievate, že spracúvanie osobných údajov, ktoré sa vás týka, je v rozpore s Nariadením alebo Zákonom. Túto sťažnosť môžete podať hlavne v štáte, v ktorom sa obvykle zdržiavate, v mieste výkonu práce alebo v mieste, kde údajné porušenie nastalo. 

Dozorným orgánom na území Slovenskej republiky je: 

Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky

Hraničná 4826/12 

820 07 Ružinov 

OTÁZKY VEREJNOSTI

Otázky laickej a odbornej verejnosti týkajúce sa ochrany a spracúvania osobných údajov zasielajte na e-mailovú adresu: statny.dozor@pdp.gov.sk 

COOKIE POLICY 

Cookies sú malé súbory údajov, resp. malé textové súbory, ktoré uložia do vášho počítača alebo vášho mobilného zariadenia (tablet či telefón) pri návšteve internetovej stránky. Súbory sa ukladajú do priečinku vo vašom prehliadači, obsahujú názov webovej stránky, z ktorej pochádzajú, platnosť a nejaký obsah (zväčša čísla a písmenká). Pri nasledujúcej návšteve tejto istej stránky prehliadač pošle informácie, ktoré sú uložené v súboroch cookies naspäť na stránku, ktorá súbory pôvodne vytvorila.

Internetová stránka vďaka tomu vie, že ste už našu stránku navštívili. Cookies vám môžu uľahčiť používanie stránky. Jednotlivé cookies majú rôznu dobu uloženia v zariadení, zakiaľ čo niektoré sa vymažú z prehliadača hneď po uložení, niektoré zostávajú v zariadení uložené aj po zatvorení internetovej stránky (session cookies a permanent cookies). Permanent cookies majú trvanlivosť niekoľko týždňov, mesiacov alebo až do ich ručného vymazania, takéto cookies však nepoužívame. Používame len základné, funkčné cookies.  

Prečo používame cookies?

Cookies používame, aby sme vám uľahčili používanie našej stránky. 

Základné a prevádzkové cookies 

Tieto cookies nám pomáhajú zabezpečovať riadne fungovanie našej webovej stránky. Pomáhajú zapamätať si voľby jazyka, pričom bez nich by naša webová stránka nemohla riadne fungovať. Na tieto cookies si nepýtame súhlas, keďže ich využitie je nevyhnutné a bez nich by naša stránka nemohla riadne fungovať. Ak tieto cookies zakážete, nebudete môcť riadne využívať našu stránku a jej funkcionalita bude obmedzená. 

Ako si môžem upraviť cookies v mojom prehliadači?

Otvorte si nastavenia svojho prehliadača (Mozilla Firefox, Google Chrome, Internet Explorer, Safari či Internet Explorer) a nájdite v nich lištu s nastaveniami súkromia a v nej súbory cookies. Tu si viete prezrieť, aké súbory cookies vo svojom zariadení máte, môžete ich manuálne alebo hromadne vymazať. Podrobnejšie inštrukcie nájdete v nápovede každého z týchto prehliadačov. Chceme vás však upozorniť, že zakázanie cookies môže ovplyvniť niektoré funkcionality stránky a niektoré poskytované služby nemusia fungovať. 

Môžem zablokovať ukladanie cookies?

Vo svojom prehliadači môžete v nastaveniach prehliadača zakázať automatické akceptovanie súborov cookies. Návod a inštrukcie nájdete v nápovede svojho internetového prehliadača. Ak používate viac zariadení (napr. počítač, tablet, telefón) odporúčame prispôsobiť si používanie cookies v každom z týchto zariadení zvlášť podľa svojich preferencií.