Naša spoločnosť Press­burg Bajgel nen­e­sie svoj názov len tak náhodou. Je to názov, z ktorého dýcha história našej starej Bratislavy. A preto sa naša spoločnosť rozhodla, aby starým Bratislavčanom, ako aj iným návštevníkom mesta pripomenula krásnu vôňu čer­stvo upečeného zabud­nutého Press­burg bajglu. Našou sna­hou je ponúknuť zákazníkovi orig­inálny klenot Preš­porku — Press­burg bajgel. Naše baj­gle vyrábame podľa orig­inál­neho receptu z roku 1890 – 1900. Každý bajgel je vyrábaný výlučne ručne a s láskou. Tešíme sa a veríme, že naše baj­gle vám budú chutiť a s radosťou sa k nim vrátite a že o tomto klenote povi­ete aj svo­jim priateľom. Od júla 2015 je značka Press­burg Bajgel zapísaná v reg­istri Úradu priemy­sel­ného vlast­níctva Slovenskej repub­liky, ako ochranná známka. Baj­gle a iné domáce výrobky nájdete aj v kamen­nej preda­jni v Starom Meste na ulici Lazaretská 36.
Tešíme sa na vašu návštevu, Váš Press­burg Bajgel.

História

Podľa starých účtovných kníh sa pečivo plnené makom či ore­chom predá­valo v Preš­porku už okolo roku 1590 čo aut­en­tic­itu Bratislavského rožka posúva do hlbšej histórie. Novodobá sláva pečiva sa začína na konci 18. storočia. V mest­ských doku­men­toch sa píše, že na Mikuláša v roku 1785 prvý krát vys­tavil pekár Vil­iam Scheuer­mann vo svo­jej pekárni na Hviez­doslavovom námestí špe­cial­itu s názvom Preš­porský bajgel. Rožky plnené makom a orechmi sa okamžite vypredali a pre svoju vyraznú chuť a vôňu si ako Press­burger kipfel či Poz­soyni kifli,získali pop­u­lar­itu aj vo Viedni a v Budapešti. Táto krehká maškrta s charak­ter­i­stickým lesklým povr­chom sa stala jedineč­nou najmä tým že tak­mer polovicu hmot­nosti každého rožka tvorí plnka a že si dokáže udržať čer­stvosť celé týždne. Ore­chový rožok musí mať tvar mesi­ačika a makový tvar pod­kovičky. Preš­porské baj­gle sa dostali až ďaleko za oceán, a preto sa o nich hov­o­rilo, že celú tu dlhú cestu do Ameriky vydržali čer­stvé. V novšej ére, na prelome 19. a 20. storočia, rožky piekla firma Gustáva Wendlera. Majiteľ pekárne na Šte­fánikovej ulici dodá­val baj­gle aj na cisársky stôl vo Viedni. Po druhej sve­tovej vojne sa mu ako preš­porskému Nem­covi podar­ilo vyh­núť odsunu, ale po znárod­není a zbúraní jeho pod­niku spáchal v chu­dobinci samovraždu. V gas­tro­nom­ick­ých šlabikároch Bratislavu pres­lávil aj Bratislavský medovník a Bratislavský suchár, vedie však leg­endárny Bratislavsky rožok. Ako Poz­sonyi či Press­burger sa predáva nie­len vo Viedni a v Budapešti ale zdobí aj Bratislavskú kaviareň na Rue de Pres­bourg v Paríži. Tento klenot by mal byť pre Bratislavu typ­ickou pochúťkou, tak ako je Sacher torta pre Viedeň a Som­loi galuska pre Budapešť.