História

Podľa starých účtovných kníh sa pečivo plnené makom či ore­chom predá­valo v Preš­porku už okolo roku 1590 čo aut­en­tic­itu Bratislavského rožka posúva do hlbšej histórie. Novodobá sláva pečiva sa začína na konci 18. storočia.V mest­ských doku­men­toch sa píše, že na Mikuláša v roku 1785 prvý krát vys­tavil pekár Vil­iam Scheuer­mann vo svo­jej pekárni na Hviez­doslavovom námestí špe­cial­itu s názvom Preš­porský bajgel. Rožky plnené makom a orechmi sa okamžite vypredali a pre svoju vyraznú chuť a vôňu si ako Press­burger kipfel či Poz­soyni kifli,získali pop­u­lar­itu aj vo Viedni a v Budapešti.
Táto krehká maškrta s charak­ter­i­stickým lesklým povr­chom sa stala jedineč­nou najmä tým že tak­mer polovicu hmot­nosti každého rožka tvorí plnka a že si dokáže udržať čer­stvosť celé týždne. Ore­chový rožok musí mať tvar mesi­ačika a makový tvar pod­kovičky. Preš­porské baj­gle sa dostali až ďaleko za oceán, a preto sa o nich hov­o­rilo, že celú tu dlhú cestu do Ameriky vydržali čer­stvé. V novšej ére, na prelome 19. a 20. storočia, rožky piekla firma Gustáva Wendlera. Majiteľ pekárne na Šte­fánikovej ulici ‚dodá­val baj­gle aj na cisársky stôl vo Viedni. Po druhej sve­tovej vojne sa mu ako preš­porskému Nem­covi podar­ilo vyh­núť odsunu, ale po znárod­není a zbúraní jeho pod­niku spáchal v chu­dobinci samovraždu. V gas­tro­nom­ick­ých šlabikároch Bratislavu pres­lávil aj Bratislavský medovník a Bratislavský suchár, vedie však leg­endárny Bratislavsky rožok.
Ako Poz­sonyi či Press­burger sa predáva nie­len vo Viedni a v Budapešti ale zdobí aj Bratislavskú kaviareň na Rue de Pres­bourg v Paríži.
Tento klenot by mal byť pre Bratislavu typ­ickou pochúťkou, tak ako je Sacher torta pre Viedeň a Som­loi galuska pre Budapešť.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE1.png

  O nás/​About us

  Naša spoločnosť Press­burg Bajgel svoj názov nen­e­sie len tak náhodou. Je to názov z ktorého dýcha história našej starej Bratislavy.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE2.png

  História/​History

  Podľa starých účtovných kníh sa pečivo plnené makom či ore­chom predá­valo v Preš­porku už okolo roku 1590 čo aut­en­tic­itu Bratislavského rožka posúva do hlbšej histórie. Novodobá sláva pečiva sa začína na konci 18. storočia.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE3.png

  Ponuka/​Products

  Vyberte si z našej ponuky pro­duk­tov. Keď si vyberi­ete z našej ponuky, sti­ah­nite si náš objed­návkový for­mulár tu OBJED­NÁVKOVÝ FORMULÁR.

 • modules/mod_jb_flexslider/images/SLIDE4.png

  Kontakt/​Contact

  Lenka Sefčáková, Kle­mensova 5, 811 09 Bratislava, tel.č.: 0910 240 453; 0910 240 453